Regulamin

Regulamin serwisu skuteczneodchudzanie.eu

PODSTAWOWE DEFINICJE

Administrator – właściciel i operator Serwisu, IMPERIO LIMITED, adres siedziby – Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 in the Marshall Islands.

Użytkownik – osoba fizyczną korzystająca z Serwisu, jak też osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Polityka Prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników.

Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną.

Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu skuteczneodchudzanie.eu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora.

2. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może reklamować i/lub oferować usługi lub produkty na rzecz Użytkowników oraz nawiązywać kontakt z Użytkownikami zainteresowanymi w nabyciu usług lub produktów.

3. W zakresie świadczenia usług w postaci dostępu do Serwisu Administrator spełnia świadczenie drogą elektroniczną w sposób ciągły zapewniając dostęp do Serwisu Użytkownikom.

4. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że ukończył osiemnaście (18) lat (lub osiągnął inny wiek, który – w świetle prawa ojczystego Użytkopwnika uprawnia go do zawierania wiążących umów), posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu lub usług Administratora w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Administratora, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz „Użytkownik” w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Administratorem. Użytkownicy niezdolni do zawarcia wiążącego prawnie porozumienia z Administratorem lub tacy, którym zakazuje się korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis lub zawierania umów za pośrednictwem Serwisu ze względu na obowiązujące w danym państwie lub regionie obostrzenia, włączywszy w to kraj/region aktualnego pobytu Użytkownika i miejsce korzystania z usług, nie powinni korzystać z Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie trzydzieści (30) dni po opublikowaniu zmian w Serwisie. Publikując zmiany Administrator ma obowiązek wskazać, które zapisy zostały zmienione, dodane lub usunięte. Jeżeli Regulamin ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy, stosuje się do niej postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, sprzed zmiany.

6. Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych.

7. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Administratora. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność Administratora. Bez wyraźnej zgody Administratora Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

8. Wszelkie potwierdzenia wymagane przepisami prawa będą przesyłana na adres e-mail Użytkownika, o ile poda on taki adres za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności Serwisu.

9. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych, w tym obsługa elementów cookies. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java Sript, Flash itp.

Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt posiadać dostęp do usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z usług Administratora.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator.

Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia. Polityka Prywatności jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:

a) Użytkownik nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem,

b) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z usług oferowanych przez Administratora;

c) Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;

d) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;

e) Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;

f) Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;

g) Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać lub próbować zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona za:

– jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora;

– jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,

– wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za przydatność usługi lub produktu do potrzeb Użytkownika, za zgodność z oczekiwaniami Użytkownika, czy za uzyskanie określonego efektu przez Użytkownika, który skorzysta z usług lub produktów Administratora.

3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Administratora jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Administratora lub do których poniesienia będzie Administrator w jakiekolwiek formie zobowiązany, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konsumentów w zakresie, w jakim naruszałoby to ich prawa.

4. W stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do 1000 zł.

POUFNOŚĆ

Administrator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z realizacją umowy na rzecz Użytkownika. W szczególności ma obowiązek zachowania w tajemnicy faktu zwarcia umowy z Użytkownikiem, jej przedmiotu, korespondencji, treści rozmów, dokumentacji, materiałów, lub innych informacji i dokumentów, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio wykonania umowy na rzecz Użytkownika („Informacje Poufne”).

Administratorowi przysługuje prawo do ujawnienia Informacji Poufnych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub prawomocne decyzje organów państwowych, sądów lub innych stosownych organów lub instytucji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PORCEDURA REKLAMACYJNA.

1. Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”.
2. Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email …………………………….
3. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: …………………………… Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora. Zgłoszenie zastrzeżenia w postępowaniu reklamacyjnym powinno obejmować szczegółowe określenia na czym dane nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowania, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.

4. Użytkownik nie może przenieść praw obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (Regulaminu) łączącej go z Administratorem na jakikolwiek podmiot trzeci – bez pisemnej zgody Administratora.

5. Wszelkie postanowienia które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.